Home / Επικαιρότητα / Capital controls: Αδύνατη για την ώρα η εκτίμηση της πλήρους ζημιάς στις τράπεζες

Capital controls: Αδύνατη για την ώρα η εκτίμηση της πλήρους ζημιάς στις τράπεζες

Aδύνατη για την ώρα χαρακτηρίζουν οι ελληνικές τράπεζες κάθε εκτίμηση για τον ακριβή αντίκτυπο των capital controls στο τραπεζικό σύστημα.

Όπως αναφέρουν όλες οι τράπεζες, σε ειδικές ανακοινώσεις τους, απαντώντας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αφορμή την επαναλειτουργία του χρηματιστηρίου, δεν είναι εφικτό στην παρούσα φάση να εκτιμηθεί και να προσδιοριστεί επακριβώς η ζημιά που έχει προκληθεί σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας και μη εξυπηρετούμενων δανείων από το καθεστώς των capital controls.

 

Oι ανακοινώσεις των τραπεζών

Εθνική Τράπεζα

Σε απάντηση της από 28 Ιουλίου 2015 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο η Εθνική Τράπεζα, ενόψει της επαναλειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς της Ελλάδος ενημερώνει το επενδυτικό κοινόγια τα εξής:

Η έκθεση της στο Ευρωσύστημα την 30 Ιουνίου 2015 είχε διαμορφωθεί σε €27,6 δισ., εκ των οποίων μέσω ELA€17,6 δισ., αυξημένη κατά €2,0 δισ. σε σχέση με 19 Μαΐου 2015, όπως είχε ανακοινωθεί στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2015, ενώ τον Ιούλιο δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή. Η αξία των μη χρησιμοποιούμενων ενεχύρων υπερβαίνει τα €6.0 δισ. σε τρέχουσες αποτιμήσεις, ενώ οι τρέχουσες εκροές καταθέσεων έχουν ήδη εμφανίσει τάσεις σημαντικής αποκλιμάκωσης.

Επιπλέον, η όποια επίπτωση από τις πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα στην κεφαλαιακή επάρκεια και στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της ΕΤΕ δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν επί του παρόντος. Σημειώνεται, ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την επικείμενη Άσκηση Συνολικής Αξιολόγησης (ComprehensiveAssessment) που θα διενεργηθεί άμεσα από τον Ενιαίο ΕποπτικόΜηχανισμό (SingleSupervisoryMechanism, SSM)στο πλαίσιο της «Δήλωσης της Συνόδου για το ευρώ της 12 Ιουλίου 2015» και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ανακεφαλαιοποίησης, σε περίπτωση που από την Άσκηση προκύψουν κεφαλαιακές ελλείψεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας την 31 Μαρτίου 2015 ανέρχονταν σε €3.855 εκατ. εκ των οποίων €1.888 εκατ. αφορά στις ζημιές από τοPSI(PrivateSectorInvolvement) το 2012, €1.385 εκατ. σε ζημιές πιστωτικού κινδύνουκαι €582 εκατσε φορολογικές ζημιές.

Η ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αξιολογείται περιοδικά στο πλαίσιο της σύνταξης των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα, θετικά και αρνητικά, στοιχεία, περιλαμβανομένης της πραγματοποίησης των ήδη υπαρκτών φορολογικών προσωρινών διαφορών, των πρόσφατων οικονομικών αποτελεσμάτων καιτων προβλεπόμενων μελλοντικών φορολογικών κερδών .Ως είθισται, για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2015 θα διενεργηθεί επισκόπηση από τον ορκωτό ελεγκτή της ΕΤΕ.

Alpha Bank

Κατόπιν της από 28.7.2015 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διά της οποίας η Τράπεζα (μεταξύ άλλων) καλείται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις εκτιμώμενες επιπτώσεις επί της ομαλής λειτουργίας και οικονομικής καταστάσεως αυτής, συνεπεία των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων που επιβλήθηκαν δια αλληλοδιαδόχων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, η Τράπεζα γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα, με ημερομηνία 30.6.2015, ελάμβανε συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ύψους Ευρώ 27,8 δισ., αναλυόμενη σε Ευρώ 4,8 δισ. μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) και Ευρώ 23,0 δισ. διά του μηχανισμού ELΑ μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα, πληρούσα τους δείκτες φερεγγυότητας της κειμένης νομοθεσίας, αποτελεί αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο για την άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα.

Οι τυχόν επιπτώσεις των προσφάτων εξελίξεων στην κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης, καθώς και στη διαμόρφωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν επί του παρόντος. Άλλωστε, η επικείμενη διαγνωστική διαδικασία που θα διενεργήσει ο οικείος επόπτης (Single Supervisory Mechanism, SSM), αποσκοπεί στην ποσοτικοποίηση των ανωτέρω επιπτώσεων και η Τράπεζα δεν δύναται να προκαταλάβει τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας.

Επιπλέον, η διαδικασία αναγνωρίσεως των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων της 30.6.2015 βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά αποτελέσματα θα καταστούν διαθέσιμα με τη δημοσίευση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) της Τραπέζης, σε ενοποιημένη βάση, με στοιχεία 31.3.2015 ανήρχετο σε 13,1%, ενώ το ύψος των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων ανήρχετο συνολικά σε ποσό Ευρώ 3,7 δισ. εκ του οποίου ποσοστό 70% περίπου σχετίζεται με τις ζημίες απομειώσεως δανείων και απαιτήσεων καθώς και τις ζημίες από το PSI.

Λοιπά, κατά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προς γνωστοποίηση στοιχεία θα αποτελέσουν, αφ’ ενός κατά την ύπαρξή των, αφ’ ετέρου κατά το ποσό αυτών, αντικείμενο διαπιστώσεως υπό του SSM, δυνάμει διαγνωστικής διαδικασίας, η προετοιμασία της οποίας έχει ήδη εκκινήσει και η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Για τυχόν, βάσει αυτής, ανακοινωτέα στοιχεία, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση της Τραπέζης.

Τράπεζα Πειραιώς

Σε απάντηση ερωτημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, εξαιτίας κυρίως της τραπεζικής αργίας, των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), αλλά και της επικείμενης Συνολικής Αξιολόγησης εκ μέρους της Εποπτικής Αρχής (EKT), η Τράπεζα Πειραιώς προβαίνει στην παρούσα ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ενημέρωνει την επενδυτική κοινότητα για τα ακόλουθα θέματα:

– Εκτιμώμενες επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια. Η τραπεζική αργία ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2015 και έληξε στις 20 Ιουλίου 2015. Διατηρήθηκαν, ωστόσο, σε ισχύ οι περιορισμοί αναλήψεων μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων. Οι επιπτώσεις των capital controls για την οικονομία δεν μπορούν ακόμη να προσδιορισθούν επακριβώς. Ένας δε από τους στόχους -μεταξύ άλλων- της επικείμενης Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι και ο προσδιορισμός των επιπτώσεων στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών από την εφαρμογή των capital controls. Παράλληλα, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το 1ο 6μηνο 2015 βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία κατάρτισης και επισκόπησης από τους ορκωτούς ελεγκτές. Συνεπώς, στην παρούσα φάση η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις σχετικές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή της επάρκεια. Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν τον Μάρτιο 2015, οπότε και ο Όμιλος Πειραιώς είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 11,6% και συνολικό κεφαλαιακό δείκτη 11,7%.

– Ύψος χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα. Το σύνολο της αντληθείσας μέσω Ευρωσυστήματος ρευστότητας της Τράπεζας Πειραιώς ανερχόταν στις 30 Ιουνίου 2015 στα €37 δισ. (€15 δισ. μέσω ΕΚΤ και €22 δισ. μέσω ELA), ποσό αμετάβλητο μέχρι σήμερα.

– Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όπως προαναφέρθηκε στο σημείο περί επιπτώσεων στην κεφαλαιακή επάρκεια και με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η Τράπεζα δεν διαθέτει στοιχεία, ώστε να προσδιορισθούν με αξιοπιστία οι επιπτώσεις της τραπεζικής αργίας και των capital controls στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα επηρεασθεί κυρίως από το εύρος της διαφαινόμενης υποχώρησης του ΑΕΠ και την εξέλιξη του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα, με αντιστάθμιση από την επίπτωση του αναπτυξιακού πακέτου χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό συμφωνήθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης στις 12 Ιουλίου 2015.

– Εκτιμώμενες επιπτώσεις στην ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Η ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων συνιστά κατά πάγια τακτική μέρος των εργασιών κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε στάδιο προετοιμασίας και επισκόπησης από τους ορκωτούς ελεγκτές. Το ύψος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2015 ανερχόταν σε €4,0 δισ. εκ των οποίων τα €1,3 δισ. σχετίζονταν με την απομείωση ομολόγων ελληνικού δημοσίου από το PSI του 2012 (30 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν), τα €2,2 δισ. με απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων συνέπεια της ύφεσης στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα χρόνια (αόριστος χρονικός ορίζοντας χρήσης) και τα €0,5 δισ. με μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές (5 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν).

– Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (AQR), των stress tests και της ανακεφαλαιοποίησης. Εκτιμάται ότι η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για τη Συνολική Αξιολόγηση, που θα πραγματοποιηθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism) της ΕΚΤ και θα καλύπτει τον έλεγχο ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (AQR) και επιπρόσθετα θα συμπεριλαμβάνει διαδικασίες Stress Test και Join-Up, παρόμοιες με αυτές που πραγματοποιήθηκαν πριν από ένα χρόνο, χωρίς να έχουν αποσαφηνισθεί ακόμη το πλαίσιο, ο τρόπος και τα ενδεχόμενα εργαλεία ανακεφαλαιοποίησης.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, όπως και το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ήταν σε καθεστώς τραπεζικής αργίας από τις 29 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου 2015, σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης Ιουνίου 2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Στο πλαίσιο και υπό τους περιορισμούς των οριζομένων από τις διατάξεις αυτές, η Τράπεζα εξυπηρέτησε πλήρως τις ανάγκες των 5 εκατομμυρίων πελατών της στην Ελλάδα, οι οποίες επιτρέπονταν από την ΠΝΠ, και τους παρείχε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της.

Από τις 20 Ιουλίου 2015, με τη λήξη της τραπεζικής αργίας, το σύνολο των 778 καταστημάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του κοινού, υπό τους περιορισμούς της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 και της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης της 24ης Ιουλίου 2015. Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων από τα τέλη Ιουνίου 2015 ως σήμερα, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση σχεδόν 340 χιλιάδων νέων χρεωστικών καρτών, ενέγραψε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank περίπου 75 χιλιάδες νέους χρήστες, διεκπεραίωσε κατά μέσο όρο πάνω από 100 χιλιάδες ηλεκτρονικές συναλλαγές ημερησίως (+50% έναντι της προηγούμενης περιόδου) και εργάσθηκε εστιασμένα και αποτελεσματικά για την εξυπηρέτηση των πελατών της υπό τις νέες συνθήκες, που διαμορφώθηκαν στην τραπεζική αγορά στην Ελλάδα.

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 1ου 6μήνου 2015 οι καταθέσεις της Τράπεζας στην Ελλάδα εμφάνισαν μείωση 28%, ενώ, ειδικά από τη λήξη της τραπεζικής αργίας και ως σήμερα, οι καταθέσεις δεν εμφανίζουν πρόσθετες εκροές.

Eurobank

Κατόπιν υποδείξεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Eurobank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

α) Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας της 31.3.2015, ο συντελεστής μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1-CET1) επί του σταθμισμένου ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 14,2%, ο δείκτης μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Tier 1) σε 14,2% και ο συντελεστής φερεγγυότητας (Capital adequacy ratio-CAD) σε 14,5%. Επί του παρόντος η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αξιόπιστα τις επιπτώσεις στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειάς της από την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, κάτι που αποτελεί έναν, μεταξύ άλλων, από τους στόχους της επικείμενης Συνολικής Αξιολόγησης (ΣΑ) που διενεργείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η εν λόγω ΣΑ αναμένεται να λάβει υπ’ όψιν τη συνδυαστική επίδραση i) του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) – αξιολογώντας την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας, περιλαμβανομένης της επάρκειας των περιουσιακών στοιχείων, της αποτίμησης των εξασφαλίσεων και των σχετικών προβλέψεων και ii) της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (ST) – για να εξετάσει την ανθεκτικότητα του ισολογισμού της Τράπεζας σε σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

β) Κατά την 30 Ιουνίου 2015 η χρηματοδότηση της Τράπεζας από τον μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος ανερχόταν σε €32,7 δισ. (31.3.2015: €29 δισ.), εκ των οποίων €22,9 δισ. (31.3.2015: €19,9 δισ.) αφορούσαν σε χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας – ELA, ως αποτέλεσμα της μείωσης των καταθέσεων και της μείωσης δανεισμού από συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων. Επισημαίνεται ότι από τις 30.6.2015 μέχρι και σήμερα τα ανωτέρω μεγέθη δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά.

γ) Επί του παρόντος η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αξιόπιστα τις επιπτώσεις στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, οι οποίες αναμένεται να αξιολογηθούν κατά την επικείμενη ΣΑ, βάσει των παραδοχών που θα οριστούν από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Επίσης, η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να παράσχει επί του παρόντος αξιόπιστη πληροφόρηση αναφορικά με το ύψος των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της 30.6.2015, δεδομένου ότι η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2015 είναι σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε εξέλιξη και η άσκηση ανακτησιμότητας του αναβαλλόμενου φόρου βάσει επικαιροποιημένων επιχειρηματικών σχεδίων. Ωστόσο επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται και στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας της 31.3.2015, το 82,12% των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της 31.3.2015 (δηλ. €3.225 εκατ. εκ συνόλου €3.927 εκατ.) αφορούν σε φορολογικές ζημίες από τη συμμετοχή του Ομίλου στο πρόγραμμα PSI+ και στο πρόγραμμα επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (€1.200 εκατ.), οι οποίες υπόκεινται σε τριακονταετή απόσβεση από το 2012 και εφεξής, καθώς και σε προσωρινές διαφορές λόγω προβλέψεων απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (€2.025 εκατ.), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους χωρίς καθορισμένο χρονικό περιορισμό.

δ) Σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία της ΣΑ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Κατόπιν της ολοκλήρωσής της η Τράπεζα θα εξετάσει τις επόμενες ενέργειές της.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Τράπεζα θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω σημαντική εξέλιξη σχετικά με τα ανωτέρω σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

About Μαρία Ριζεάκου

Διεύθυνση του Site- Δημοσιογράφος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*