Home / Επικαιρότητα / Τράπεζα Περαιώς: Στο δημόσιο και επίσημα. Τι αλλάζει με καταθέσεις, δάνεια, hive down

Τράπεζα Περαιώς: Στο δημόσιο και επίσημα. Τι αλλάζει με καταθέσεις, δάνεια, hive down

Η ΕΚΤ επικύρωσε τη μετατροπή Cocos (μετατρέψιμες ομολογίες) σε κοινές μετοχές Πειραιώς και πλέον το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 61,34% της τράπεζας, από 26% που είναι σήμερα. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ είπε «όχι» –κάτι που ήταν αναμενόμενο– στο… αίτημα της Πειραιώς για πληρωμή σε μετρητά ύψους 165 εκατ. ευρώ του ετήσιου τοκομεριδίου των Cocos προς το Ταμείο που ήταν πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020…. Ετσι, τα Cocos μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές, όπως προβλέπουν οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης του 2015. Η τιμή μετατροπής είναι 6 ευρώ/μετοχή, όταν η τρέχουσα αξία της μετοχής είναι 1,08 ευρώ. Το ΤΧΣ…

Review Overview

Summary : Τι αλλάζει στην Τράπεζα Πειραιώς μετά την απόκτηση του 61,34% από το Δημόσιο;

User Rating: 4.58 ( 2 votes)
0

Η ΕΚΤ επικύρωσε τη μετατροπή Cocos (μετατρέψιμες ομολογίες) σε κοινές μετοχές Πειραιώς και πλέον το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 61,34% της τράπεζας, από 26% που είναι σήμερα.

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ είπε «όχι» –κάτι που ήταν αναμενόμενο– στο… αίτημα της Πειραιώς για πληρωμή σε μετρητά ύψους 165 εκατ. ευρώ του ετήσιου τοκομεριδίου των Cocos προς το Ταμείο που ήταν πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020….

Ετσι, τα Cocos μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές, όπως προβλέπουν οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης του 2015. Η τιμή μετατροπής είναι 6 ευρώ/μετοχή, όταν η τρέχουσα αξία της μετοχής είναι 1,08 ευρώ.

Το ΤΧΣ στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι θα επιδιώξει κατά τη διάρκεια του 2021 και υπό τον όρο της ύπαρξης ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά να διευκολύνει την ουσιαστική συμμετοχή ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας με μείωση του δικού του ποσοστού, αποσκοπώντας στη διατήρηση της κεφαλαιακής ισχύος της τράπεζας και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Πάντως στο αγγλικό κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι το Ταμείο σκοπεύει να μειώσει μελλοντικά το ποσοστό του σε «a non-blocking minority», δηλαδή σε μια μειοψηφία που δεν μπορεί να μπλοκάρει κρίσιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Το ΤΧΣ τονίζει ότι στο πλαίσιο της αποστολής του για τη διατήρηση της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος θα στηρίξει την τράπεζα στην προσπάθεια ενίσχυσης τους ισολογισμού, την απομείωση των NPEs, την αποτελεσματική ενίσχυση των λειτουργιών της, καθώς και τη θεμελίωση μιας βιώσιμης και επαναλαμβανόμενης οργανικής κερδοφορίας.

H γνωστοποίηση της απόφασης της ΕΚΤ για τη μη πληρωμή των Cocos έγινε λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων με την Πειραιώς να καταγράφει κέρδη προ φόρων 229 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των προβλέψεων για ζημιές λόγω Covid-19, οι οποίες αν συμπεριληφθούν το αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο κατά 133 εκατ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας σε αναλυτές για τα αποτελέσματα του 9μήνου, υπογράμμισε ότι τα κεφάλαια θα βελτιωθούν περαιτέρω μέσω των εν εξελίξει ενεργειών, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον σχηματισμό νέων προβληματικών δανείων, ο κ. Μεγάλου εκτιμά ότι λόγω κρίσης θα «κοκκινίσουν» δάνεια κοντά στο 1 δισ. ευρώ, ήτοι το 25% του moratorium που διαμορφώθηκε σε περίπου 5,3 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 2,1 δισ. ευρώ στεγαστικά, 1,7 δισ. ευρώ επιχειρηματικά, 1,3 δισ. ευρώ εταιρικά και 300 εκατ. ευρώ καταναλωτικά), στα τέλη Σεπτεμβρίου…

Το hive down

Εν τω μεταξύ, στις 10 Δεκεμβρίου, οι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς καλούνται να εγκρίνουν τον εταιρικό μετασχηματισμό της Τράπεζας (hive down), με την απόσχιση του κλάδου τραπεζικών δραστηριοτήτων. Κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης, η σημερινή (διασπώμενη) Τράπεζα Πειραιώς θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και η επωνυμία της θα τροποποιηθεί σε “Πειραιώς Financial Holdings Ανώνυμη Εταιρεία” και με διακριτικό τίτλο “Πειραιώς Financial Holdings”. Ο αποσχιζόμενος κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της διασπώμενης θα εισφερθεί σε νέα ανώνυμη εταιρεία (πιστωτικό ίδρυμα) που θα συσταθεί με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “Τράπεζα Πειραιώς” και θα αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της διασπώμενης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας Τράπεζας Πειραιώς θα ανέρχεται σε 5.400 εκατ. ευρώ (δηλ. σε ποσό ίσο προς εκείνο της λογιστικής καθαρής θέσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του εισφερόμενου τραπεζικού κλάδου μετά την αφαίρεση των αποθεματικών που αφορούν στον εν λόγω κλάδο) και θα διαιρείται σε 5.400.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου κλάδου, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της σημερινής Τράπεζας Πειραιώς, με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020, θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της νέας Τράπεζας Πειραιώς. Σημειώνεται ότι όλες οι πράξεις της διασπώμενης Τρ. Πειραιώς που διενεργούνται από την 1η Αυγούστου 2020 και εφεξής, μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης, και αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας Τράπεζας Πειραιώς.

Στη νέα Τράπεζα Πειραιώς θα εισφερθούν το σύνολο των καταθέσεων, το σύνολο των δανείων μαζί με τις κάθε είδους εξασφαλίσεις αυτών, το σύνολο των υποχρεώσεων της σημερινής Τράπεζας Πειραιώς από ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της ιδίας ή θυγατρικών της, υπό την ιδιότητα της εκδότριας ή της εγγυήτριας αντίστοιχα, με την εξαίρεση των υποχρεώσεών της υπό τους εξής τίτλους:

(α) του συνόλου των Ομολογιών Μειωμένης Εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας 400.000.000 ευρώ Σταθερού, Επαναπροσδιοριζόμενου Επιτοκίου με λήξη στις 26 Ιουνίου 2029 (Fixed Rate Reset Dated Subordinated Guaranteed Notes due 26 June 2029) και ISIN XS2018638648, στις οποίες η σημερινή Τρ. Πειραιώς υποκαταστάθηκε ως εκδότης στη θέση της θυγατρικής της και αρχικού εκδότη των εν λόγω ομολογιών “Piraeus Group Finance Plc”, με βάση τους όρους του Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών,

(β) του συνόλου των Ομολογιών Μειωμένης Εξασφάλισης εκδόσεως της σημερινής Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ Σταθερού, Επαναπροσδιοριζόμενου Επιτοκίου με λήξη 19 Φεβρουαρίου 2030 (Fixed Rate Reset Tier 2 Notes due 19 February 2030) και ISIN XS2121408996,

(γ) του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCos) συνολικής ονομαστικής αξίας 2.040.000.000 ευρώ (State Subscribed Reset Perpetual Contingent Convertible Common Equity Tier 1 Capital Bonds), οι οποίες εκδόθηκαν από την Τρ. Πειραιώς στις 2 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και είναι αόριστης διάρκειας.

Επίσης, στη νέα Τράπεζα Πειραιώς θα εισφερθούν όλα τα άλλα ομόλογα ανεξαρτήτως εκδότη που κατέχει η σημερινή Τρ. Πειραιώς, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, (α) της ομολογίας “Profit Participating Note due 2033”, εκδόσεως του νομικού προσώπου ειδικού σκοπού με την επωνυμία “Piraeus SNF DAC”, (β) των ομολογιών αυξημένης εξασφάλισης (senior notes) εκδόσεως των νομικών προσώπων ειδικού σκοπού με την επωνυμία “Phoenix NPL Finance DAC”, “Vega I NPL Finance DAC”, “Vega II NPL Finance DAC” και “Vega III NPL Finance DAC”, και (γ) ποσοστού 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes) εκδόσεως των νομικών προσώπων ειδικού σκοπού με την επωνυμία “Phoenix NPL Finance DAC”, “Vega I NPL Finance DAC”, “Vega II NPL Finance DAC” και “Vega III NPL Finance DAC”), με την εξαίρεση ποσοστού 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes) εκδόσεως των ως άνω νομικών προσώπων ειδικού σκοπού, το οποίο θα παραμείνει στη σημερινή Τρ. Πειραιώς.

Στη νέα Τρ. Πειραιώς θα εισφερθεί επίσης το σύνολο των συμμετοχών της σημερινής Τρ. Πειραιώς σε ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και λοιπές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών σε θυγατρικές. Θα εξαιρεθούν οι συμμετοχές της: (α) στην “Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών”, (β) στην ουκρανική τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “JSC PIRAEUS BANK ICB”, και γ) στην εταιρεία “Piraeus Group Capital Ltd” με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και αντικείμενο εργασιών την έκδοση πιστωτικών τίτλων.

Στη νέα Τράπεζα Πειραιώς θα εισφερθεί επίσης το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του καταστήματος Λονδίνου (PIRAEUS BANK LONDON BRANCH) και του καταστήματος Φρανκφούρτης (Piraeus Bank Germany – Frankfurt Branch).

Τέλος, η νέα Τρ. Πειραιώς θα αναλάβει και όλες τις χρεωστικές διαφορές που έχουν προκύψει για τη διασπώμενη Τρ. Πειραιώς με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 (παρ. 2 και 3) του ν. 4172/2013, καθώς και το δικαίωμα των συνολικών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013. Επιπλέον, τις φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας που έχουν γεννηθεί και βεβαιωθεί έως την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, καθώς και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, όπως και το σύνολο των αποθεματικών της διασπώμενης Τρ. Πειραιώς που περιέχονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, εφόσον συνδέονται με μεταβιβαζόμενα στοιχεία στη νέα Τρ. Πειραιώς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*