Home / Επικαιρότητα / Η απίστευτη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη: “Θέλω η ΝΔ να ξεπεράσει το…”
Óõíå÷ßóôçêå ôçí ÊõñéáêÞ 10 Íïåìâñßïõ 2013, óôç ÂïõëÞ ç óõæÞôçóç åðß ôçò ðñüôáóçò ìïìöÞò ðïõ êáôÝèåóå ï ÓÕÑÉÆÁ ìå áöïñìÞ ôçí åðÝìâáóç ôùí ÌÁÔ óôçí ÅÑÔ. Óôï óôéãìéüôõðï ï õð. ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò Êõñ. ÌçôóïôÜêçò (EUROKINISSI/ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ)

Η απίστευτη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη: “Θέλω η ΝΔ να ξεπεράσει το…”

«Θέλω η ΝΔ να ξεπεράσει το 28%, να ενώσει τις δυνάμεις του ΝΑΙ & να εκφράσει πολιτικά τον ορφανό μεσαίο χώρο»,  σημείωσε μεταξύ άλλων ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.    

«Έφτασα στο 30% χωρίς να με στηρίξει κανείς», τόνισε μιλώντας το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό.   Απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση του Κώστα Καραμανλή σημείωσε: «Δεν έχω δει δημόσια δήλωση από τον κ. Καραμανλή. Έχει το δικαίωμα να στηρίξει όποιον θέλει».

About Μαρία Ριζεάκου

Διεύθυνση του Site- Δημοσιογράφος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*